กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 342.593 พบจำนวนทั้งสิ้น 87 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูถัมภ์
หัวเรื่อง1. ไทย - - รัฐธรรมนูญ2. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่อง1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ2. ไทย - - รัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักวิชาการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่อง1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ2. รัฐธรรมนูญ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักการคลังและงบประมาณ
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หัวเรื่อง1. ไทย - - กฎหมายรัฐธรรมนูญ2. ไทย - - รัฐธรรมนู
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. ไทย - - รัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์99 กรุ๊ป เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสภาร่างรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. ไทย - - รัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์สภาร่างรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช...ฉบับรับฟังความคิดเห็น
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย2. ไทย - - รัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช...ฉบับรับฟังความคิดเห็น
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่อง1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย2. ไทย - - รัฐธรรมนูญ,3. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง สถานะและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งนันวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่อง1. ศาลรัฐธรรมนู
สำนักพิมพ์พี เพรส
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 ศาลรัฐธรรมนูญ
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. ศาลรัฐธรรมนูญ2. ศาลรัฐธรรมนูญ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์ศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติงานราชการทางปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - - การบริหาร2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมยปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี 2550
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - - การบริหาร2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี 2554
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - - การบริหาร2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี 2553
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์ธรรมสาร
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี 2556
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์ธรรมสาร
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานศึกษาวิจัย เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสุรพล ศรีวิทยา
หัวเรื่อง1. ไทย - - รัฐธรรมนูญ2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามหลักนิติธรรม
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. ศาลรัฐธรรมนูญ2. รัฐธรรมนูญ - - ไทย
สำนักพิมพ์พี. เพรส
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสัญญาทางปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่อง1. บริการสาธารณะ2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
หน้า |< 1 2 4 >| รวมทั้งหมด 4   การแสดงผล