Main Back

Search 342 Resualt 35 Items

Titleกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
CallNumber342
Authorปรีชา ส่งสัมพันธ์
Subject1. หลักกฎหมาย
Publishโรงพิมพ์เสี่ยงเชียง
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleกฎหมายมหาชน เล่มที่ 2
CallNumber342
Authorบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
Subject1. กฎหมายมหาชน
Publishธรรมดาเพรส
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleกฎหมายมหาชน เล่ม 1 : วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ
CallNumber342
Authorบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
Subject1. กฎหมายมหาชน
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2546
result 1 items.
Titleกฎหมายมหาชน เล่มที่ 1
CallNumber342
Authorบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
Subject1. กฎหมายมหาชน
Publishธรรมดาเพรส
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleกฎหมายรัฐธรรมนูญ
CallNumber342
Authorบุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
Subject1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - คู่มือ
Publishโรงพิมพ์เดือนตุลา
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleความเป็นมาพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548
CallNumber342
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
Subject1. พระราชบัญญัติ - - การผลิตซีดี
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint
result 1 items.
Titleความเป็นมาพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546
CallNumber342
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subject1. พระราชบัญญัติสงเคราะห์
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฯ 2550 และวุฒิสภา
CallNumber342
Authorสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
Subject1. รัฐธรรมนูญ - - ไทย2. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Publishอมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์และกฎหมายมหาชน
CallNumber342
Authorดำริห์ บูรณะนนท์
Subject1. กฎหมายมหาชน2. รัฐศาสตร์
Publishนิติธรรม
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleคู่มือ การใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
CallNumber342
Authorสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. กฎหมายปกครอง - - คู่มือ2. ความรับผิดของราชการ
Publishศรีเมืองการพิมพ์
YearOfPrint2543
result 2 items.
Titleคู่มือการใช้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
CallNumber342
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. กฎหมายปกครอง - - คู่มือ2. ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Publishศรีเมืองการพิมพ์
YearOfPrint2543
result 1 items.
Titleนิติรัฐกับประชาสังคม
CallNumber342
Authorนันทวัฒน์ บรมานันท์
Subject1. กฏหมายมหาชน
Publishสุขุมและบุตร
YearOfPrint2546
result 1 items.
Titleประมวลกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
CallNumber342
Authorอักขราทร จุฬารัตน
Subject1. กฎหมายปกครอง- -รวมเรื่อง
Publishบพิธการพิมพ์
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleพระราชบัญญัติ ศุลกากร
CallNumber342
Authorสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
Subject1. ศุลกากร - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Publishเดือนตุลา
YearOfPrint2543
result 1 items.
Titleพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับความพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
CallNumber342
Authorกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Subject1. พระราชบัญญัติ
Publishกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
YearOfPrint2550
result 3 items.
Titleพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
CallNumber342
Authorกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Subject1. พระราชบัญญัติ
Publishกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
YearOfPrint2550
result 3 items.
Titleพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
CallNumber342
Authorสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Subject1. กฎหมายปกครอง2. ข้าราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2539
result 2 items.
Titleพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
CallNumber342
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. กฎหมายปกครอง2. ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Publishสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint
result 4 items.
Titleพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
CallNumber342
Authorสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. วิธีพิจารณาคดีปกครอง - ไทย2. ความรับผิดของราชการ - ไทย,3. ละเมิด - ไทย
Publish
YearOfPrint2540
result 2 items.
Titleรวมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายสำคัญที่ออกตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
CallNumber342
Authorสมคิด เลิศไพฑูรย์
Subject1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Publishประกายพรึก
YearOfPrint2544
result 1 items.
หน้า รวมทั้งหมด 1   การแสดงผล