กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 343.04 พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง20 ปี ศาลภาษีอากรกลาง
เลขเรียก343.04
ผู้แต่งศาลภาษีอากรกลาง
หัวเรื่อง1. ภาษี2. อากร,3. ศาลภาษีอากรกลาง,4. ภาษีอากร
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายภาษีสรรพากร ออกประกาศในปี 2528
เลขเรียก343.04
ผู้แต่งกองนโยบายและแผน กรมสรรพากร
หัวเรื่อง1. ภาษีอากร - ไทย - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ2. ฝ่ายควบคุมประเมินผลและเอกสาร - กองนโยบายและแผนกรมสรรพากร
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายภาษีอากร (ภาษีเงินได้นิติบุคล)
เลขเรียก343.04
ผู้แต่งชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
หัวเรื่อง1. กฏหมายภาษี2. กฏหมาย - - ไทย - - คู่มือ
สำนักพิมพ์T. Training Center
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษาวิชากฎหมายภาษีอากร
เลขเรียก343.04
ผู้แต่งชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
หัวเรื่อง1. ภาษี - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2548
เลขเรียก343.04
ผู้แต่งกลุ่มนักวิชาการภาษีอากร
หัวเรื่อง1. ภาษี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. ภาษีอากร
สำนักพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายภาษีอากร ปี 2536
เลขเรียก343.04
ผู้แต่งศูนย์ศึกษากฎหมายภาษีอากร
หัวเรื่อง1. ภาษี - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ศูนย์ศึกษากฎหมายภาษีอากร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครอง และ สำนักงานศาลปกครองประจำปี 2551
เลขเรียก343.04
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง- -การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 3 เล่ม