กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 344.01 พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กรณีการขอข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของกรมธนารักษ์
เลขเรียก344.01
ผู้แต่งชวลิต พุฒพิสุทธิ์
หัวเรื่อง1. ชวลิต พุฒพิสุทธิ์ - - ผลงาน2. กฎหมายแรงงาน,3. แรงงานสัมพันธ์
สำนักพิมพ์กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ ตอบข้อหารือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เลขเรียก344.01
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. พระราชบัญญัติคู่มือข่าวสาร2. ข้อมูลข่าวสารของราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
เลขเรียก344.01
ผู้แต่งสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.)
หัวเรื่อง1. กฏหมายแรงงาน
สำนักพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
เลขเรียก344.01
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง1. กฎหมายแรงงาน - - ไทย2. กฎหมายแรงงาน
สำนักพิมพ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541(ฉบับใช้งาน)
เลขเรียก344.01
ผู้แต่งรุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายแรงงาน
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายแรงงาน
เลขเรียก344.01
ผู้แต่งThe Justice Group
หัวเรื่อง1. กฎหมายแรงงาน
สำนักพิมพ์พีรภาส
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญกฎหมายแรงงาน
เลขเรียก344.01
ผู้แต่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
หัวเรื่อง1. กฎหมายแรงงาน2. เด็ก - - การจ้างงาน - - กฎหมาและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม