Main Back

Search 344.01 Resualt 7 Items

Titleการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กรณีการขอข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของกรมธนารักษ์
CallNumber344.01
Authorชวลิต พุฒพิสุทธิ์
Subject1. ชวลิต พุฒพิสุทธิ์ - - ผลงาน2. กฎหมายแรงงาน,3. แรงงานสัมพันธ์
Publishกลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์
YearOfPrint
result 1 items.
Titleคู่มือ ตอบข้อหารือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
CallNumber344.01
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. พระราชบัญญัติคู่มือข่าวสาร2. ข้อมูลข่าวสารของราชการ - - ไทย
Publishไอเดีย สแควร์
YearOfPrint2540
result 2 items.
Titleพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
CallNumber344.01
Authorสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.)
Subject1. กฏหมายแรงงาน
Publishชวนพิมพ์
YearOfPrint2548
result 3 items.
Titleพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
CallNumber344.01
Authorกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
Subject1. กฎหมายแรงงาน - - ไทย2. กฎหมายแรงงาน
Publishกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
YearOfPrint2541
result 1 items.
Titleพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541(ฉบับใช้งาน)
CallNumber344.01
Authorรุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
Subject1. กฎหมายแรงงาน
Publishพิมพ์อักษร
YearOfPrint2544
result 1 items.
Titleรวมกฎหมายแรงงาน
CallNumber344.01
AuthorThe Justice Group
Subject1. กฎหมายแรงงาน
Publishพีรภาส
YearOfPrint
result 1 items.
Titleสรุปสาระสำคัญกฎหมายแรงงาน
CallNumber344.01
Authorกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
Subject1. กฎหมายแรงงาน2. เด็ก - - การจ้างงาน - - กฎหมาและระเบียบข้อบังคับ
Publishมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
YearOfPrint
result 1 items.