กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 344.05 พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
เลขเรียก344.05
ผู้แต่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. บรรเทาสาธารณภัย
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายสุรา ยาสูบ ไพ่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เลขเรียก344.05
ผู้แต่งจุมพล ริมสาคร
หัวเรื่อง1. อากรสรรพสามิต - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบว่าการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 และ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
เลขเรียก344.05
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์น่ำกังการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 และ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
เลขเรียก344.05
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. เอกสารลับ,3. เอกสารราชการ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม