กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 344 พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504...
เลขเรียก344
ผู้แต่ง
กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504...
เลขเรียก344
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม2. พิพิธภัณฑ์ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
เลขเรียก344
ผู้แต่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม กฎกระทรวงอุตสาหกรรม
หัวเรื่อง1. กฎหมายโรงงาน - - ไทย2. โรงงาน - - กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม