กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 345 พบจำนวนทั้งสิ้น 20 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน (กฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
เลขเรียก345
ผู้แต่งสภาทนายความ
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - รวมเรื่อง2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ครอบครัว
สำนักพิมพ์ประยูรวงศ์พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายอาญาภาคความผิด
เลขเรียก345
ผู้แต่งคณิต ณ นคร
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา - - คำอธิบาย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำถามและคำตอบ วิ.แพ่ง - วิ.อาญา ตามแนวคำพิพากษาฎีกาใหม่ล่าสุดพร้อมแนวคิดและวิธีตอบให้ได้คะแนน
เลขเรียก345
ผู้แต่งอรรถวัฒน์ หวังดำรงวงศ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา - - คำถามและคำตอบ2. กฎหมายแพ่ง - - คำถามและคำตอบ
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายอาญาความผิด มาตรา 288 ถึง มาตรา 366
เลขเรียก345
ผู้แต่งไกรฤกษ์ เกษมสันต์, หม่อมหลวง
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา
สำนักพิมพ์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายวิธีพิจารณาความอาญา
เลขเรียก345
ผู้แต่งสมชัย ทรัพยวณิช
หัวเรื่อง1. วิธีพิจารณาความอาญา - - คำถามและคำตอบ2. คำพิพากษาฎิกา
สำนักพิมพ์กรุงสยามการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2526
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วย การดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา
เลขเรียก345
ผู้แต่งเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ความอาญา
สำนักพิมพ์จิรรัชการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องป.อาญา และ ป.วิอาญา ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก345
ผู้แต่งไพบูลย์ เปียศิริ
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา - - ไท2. กฎหมายอาญ
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายอาญา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยสมบูรณ์:ระบุข้อหาและแยกองค์ประกอบความผิดพร้อมด้วยเจตนาพิเศษ เจตนาธรรมดา
เลขเรียก345
ผู้แต่งไพฑูรย์ วิกิณิยะธนี
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา
สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม
ปีที่พิมพ์2527
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
เลขเรียก345
ผู้แต่งทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เลขเรียก345
ผู้แต่งสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมุมมองใหม่ในกฎหมายอาญา
เลขเรียก345
ผู้แต่งทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรพี ' 31
เลขเรียก345
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่อง1. ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ , กรมหลวง , 2417 - 242. ,3. กฎหมาย - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์ป.สัมพันธ์พาณิชย์
ปีที่พิมพ์2531
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้ทันกฎหมายอาญา ไม่ยาก
เลขเรียก345
ผู้แต่งปรีย์ชนก จิรภิวงศ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา2. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสิทธิพื้นฐานในคดีอาญา
เลขเรียก345
ผู้แต่งมารุต บุนนาค
หัวเรื่อง1. การกระทำในทางอาญา2. สิทธิผู้ต้องหา
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายมาตรการบังคับทางอาญา
เลขเรียก345
ผู้แต่งธานี วรภัทร์
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญ
สำนักพิมพ์วิญญูชน : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม ปี 2546)
เลขเรียก345
ผู้แต่งสุจิต ปัญญาพฤกษ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายอาญา (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5)
เลขเรียก345
ผู้แต่งสุจิต ปัญญาพฤกษ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป
เลขเรียก345
ผู้แต่งทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักและคำพิพากษา กฎหมายอาญา
เลขเรียก345
ผู้แต่งสหรัฐ กิติ ศุภการ
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอาญาพิสดาร
เลขเรียก345
ผู้แต่งJurisprudence Group
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา2. คำพิพากษาศาล -- คดีอาญา
สำนักพิมพ์แสงจันทร์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม