กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 345.05 พบจำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษจำคุก
เลขเรียก345.05
ผู้แต่งธานี วรภัทร์
หัวเรื่อง1. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย THAI CRIMINAL JUSTICE SYSYTEM
เลขเรียก345.05
ผู้แต่งสำนักงานกิจการยุติธรรม
หัวเรื่อง1. กระบวนการยุติธรร2. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา - - ไท,3. กฎหมายอาญ,4. ความยุติธรร,5. วิธีพิจารณาทางอาญ
สำนักพิมพ์สำนักงานกิจการยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารภาครัฐ 2 : การใช้ดุลพินิจกับความรับผิดทางอาญา
เลขเรียก345.05
ผู้แต่งวิชัย วิวิตเสวี
หัวเรื่อง1. การบริหารภาครัฐ2. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,3. ความผิดทางอาญา
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจับ ค้น ขังคุก และการปล่อยชั่วคราว
เลขเรียก345.05
ผู้แต่งสุโรจน์ จันทรพิทักษ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องป.อาญา มหัศจรรย์
เลขเรียก345.05
ผู้แต่งL.R.C. GROUP
หัวเรื่อง1. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
สำนักพิมพ์เนติบัณฑิต
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิงตัวบท คำอธิบายย่อและเอกสารอ้างอิงเรียงมาตรา
เลขเรียก345.05
ผู้แต่งสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
หัวเรื่อง1. วิธีพิจารณาความอาญา
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องย่อหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เลขเรียก345.05
ผู้แต่งวิศิษฐ์ ภู่วิทยาพันธุ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
สำนักพิมพ์เจริญวิทย์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิ.อาญาพิสดาร (เล่ม 1) (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2557)
เลขเรียก345.05
ผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา - - ไทย2. คำพิพากษาศาล -- คดีอาญา
สำนักพิมพ์แสงจันทร์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิ.อาญาพิสดาร (เล่ม 2) (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2557)
เลขเรียก345.05
ผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายอาญา - - ไทย2. คำพิพากษาศาล -- คดีอาญา
สำนักพิมพ์แสงจันทร์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม