กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 346.02 พบจำนวนทั้งสิ้น 15 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง108 สัญญาธุรกิจ
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งอดุล ขาวละออ
หัวเรื่อง1. สัญญา2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - สัญญา,3. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - นิติกรรม
สำนักพิมพ์ธรรมนิติ เพรส
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายนิติกรรม - สัญญา
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - นิติกรรม2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - สัญญา
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งชูชาติ อัศวโรจน์
หัวเรื่อง1. พระราชบัญญัติ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายสัญญาประนีประนอมยอมความ
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งมานิตย์ จุมปา
หัวเรื่อง1. การประนีประนอม - - กฎหมาย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งกำชัย จงจักรพันธ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์- -นิติกรรม- -คู่มือ2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์- -สัญญา- -คู่มือ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษาสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งสุพจน์ กู้มานะชัย
หัวเรื่อง1. พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
สำนักพิมพ์นิติธรรม
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งธนกฤต วรธนัชชากุล
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมความเห็นคณะกรรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (พ.ศ. 2540 - พ.ศ 2545)
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา สำนักกฏหมายปกครอง
หัวเรื่อง1. ความรับผิด (กฎหมาย)2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ละเมิด,3. ละเมิด
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมความเห็นย่อ พ.ศ. 2548 คณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง และสวัสดิการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ2. การปฏิรูปราชการพลเรือน,3. ระบบราชการ,4. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างสัญญาธุรกิจ
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งอธึก อัศวานันท์
หัวเรื่อง1. การร่างสัญญ2. กฏหมาย
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้หลักไว้ ใช้ทำสัญญา
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งไชยยศ เหมะรัชตะ
หัวเรื่อง1. สัญญา
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสัญญาของรัฐ
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งจุลสิงห์ วสันต์สิงห์
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - สัญญา
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริหารสาธารณะ ปรับปรุงใหม่
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่อง1. บริการสาธารณะ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งสุรพล ไตรเวทย์
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักความสำคัญผิด
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
หัวเรื่อง1. หลักความสำคัญผิด (กฎหมาย)
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม