Main Back

Search 346.02 Resualt 15 Items

Title108 สัญญาธุรกิจ
CallNumber346.02
Authorอดุล ขาวละออ
Subject1. สัญญา2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - สัญญา,3. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - นิติกรรม
Publishธรรมนิติ เพรส
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleคำอธิบายนิติกรรม - สัญญา
CallNumber346.02
Authorศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
Subject1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - นิติกรรม2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - สัญญา
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 2 items.
Titleคำอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
CallNumber346.02
Authorชูชาติ อัศวโรจน์
Subject1. พระราชบัญญัติ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ
Publishเดือนตุลา
YearOfPrint2553
result 1 items.
Titleคำอธิบายสัญญาประนีประนอมยอมความ
CallNumber346.02
Authorมานิตย์ จุมปา
Subject1. การประนีประนอม - - กฎหมาย
Publishโรงพิมพ์เดือนตุลา
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleคู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
CallNumber346.02
Authorกำชัย จงจักรพันธ์
Subject1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์- -นิติกรรม- -คู่มือ2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์- -สัญญา- -คู่มือ
Publishมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
YearOfPrint2554
result 1 items.
Titleคู่มือศึกษาสาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540
CallNumber346.02
Authorสุพจน์ กู้มานะชัย
Subject1. พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
Publishนิติธรรม
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
CallNumber346.02
Authorธนกฤต วรธนัชชากุล
Subject1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2554
result 1 items.
Titleรวมความเห็นคณะกรรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (พ.ศ. 2540 - พ.ศ 2545)
CallNumber346.02
Authorสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา สำนักกฏหมายปกครอง
Subject1. ความรับผิด (กฎหมาย)2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ละเมิด,3. ละเมิด
Publishพิมพ์อักษร
YearOfPrint2547
result 2 items.
Titleรวมความเห็นย่อ พ.ศ. 2548 คณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
CallNumber346.02
Authorศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง และสวัสดิการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Subject1. คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ2. การปฏิรูปราชการพลเรือน,3. ระบบราชการ,4. กฎหมายปกครอง
Publishพิมพ์อักษร
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleร่างสัญญาธุรกิจ
CallNumber346.02
Authorอธึก อัศวานันท์
Subject1. การร่างสัญญ2. กฏหมาย
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2558
result 1 items.
Titleรู้หลักไว้ ใช้ทำสัญญา
CallNumber346.02
Authorไชยยศ เหมะรัชตะ
Subject1. สัญญา
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleสัญญาของรัฐ
CallNumber346.02
Authorจุลสิงห์ วสันต์สิงห์
Subject1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - สัญญา
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2554
result 1 items.
Titleหลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริหารสาธารณะ ปรับปรุงใหม่
CallNumber346.02
Authorนันทวัฒน์ บรมานันท์
Subject1. บริการสาธารณะ
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleหลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ
CallNumber346.02
Authorสุรพล ไตรเวทย์
Subject1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2554
result 2 items.
Titleหลักความสำคัญผิด
CallNumber346.02
Authorศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
Subject1. หลักความสำคัญผิด (กฎหมาย)
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2549
result 1 items.