กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 346.03 พบจำนวนทั้งสิ้น 12 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคดีพิพากเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เลขเรียก346.03
ผู้แต่งมูลนิธีวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
หัวเรื่อง1. ความรับผิดชอบของราชการ2. ละเมิด
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้กฎหมายทั่วไป
เลขเรียก346.03
ผู้แต่งสมยศ เชื้อไทย
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด
เลขเรียก346.03
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. ความรับผิดเพื่อละเมิด
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
เลขเรียก346.03
ผู้แต่งมานิตย์ จุมปา
หัวเรื่อง1. ความรับผิดของผู้ผลิต2. ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์
สำนักพิมพ์แอคทีฟ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เลขเรียก346.03
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. ความรับผิดเพื่อละเมิด
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ละเมิดความรับผิดของเจ้าหน้าที่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
เลขเรียก346.03
ผู้แต่งเพ็ง เพ็งนิติ
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ละเมิด
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด และ พ.ร.บ.ความรับผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่
เลขเรียก346.03
ผู้แต่งเพ็ง เพ็งนิติ
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ละเมิด
สำนักพิมพ์จิรรัชการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะละเมิด
เลขเรียก346.03
ผู้แต่งสุษม ศุภนิตย์
หัวเรื่อง1. กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ละเมิด
สำนักพิมพ์นิติบรรณการ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับสมบูรณ์)
เลขเรียก346.03
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. ความรับผิดทางแพ่ง2. ความรับผิด (กฎหมาย)
สำนักพิมพ์สวัสดิการกรมบัญชีกลาง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เลขเรียก346.03
ผู้แต่งสำนักความรับผิดทางแพ่ง กรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. ความรับผิดของราชกา2. ละเมิ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคำวินิจฉัยคดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่.........
เลขเรียก346.03
ผู้แต่งสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. กฎหมายปกครอง2. การปฎิบัติโดยมิชอบ
สำนักพิมพ์พี เพรส
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายพื้นฐานความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เลขเรียก346.03
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ความรับผิด (กฎหมาย)2. ความรับผิดทางแพ่ง
สำนักพิมพ์ธรรมดาเพรส
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม