กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 346.043 พบจำนวนทั้งสิ้น 42 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง108 ปัญหา กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง: ศึกษาจากความเห็นของกรมที่ดิน พร้อมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งณฤทธิ์ ช่วยเพ็ญ
หัวเรื่อง1. กฎหมายที่ดิ2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ที่ดิ,3. การถือครองที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคั,4. ที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคั,5. การจัดสรรที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคั,6. กฎหมายที่ดิน - - ไท,7. กรรมสิทธิ์ที่ด
สำนักพิมพ์พีรภาส
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2525) และฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งกองนิติการ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กฎกระทรวง2. พระราชบัญญัติ - - ที่ราชพัสดุ,3. ที่ราชพัสดุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์กองนิติการ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2526
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปกครอง ดูแล บำรุงรักษาใช้และะจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายการจัดสรรที่ดิน
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งธนาคารศรีนคร
หัวเรื่อง1. การจัดสรรที่ดิน - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ2. ที่ดิน,3. ใบอนุญาต - - ที่ดิน
สำนักพิมพ์สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารศรีนคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์กรุงสยามการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2526
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งกองนิติการ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์กองนิติการ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องกฏหมายและระเบียบเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งกองนิติการ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์กองนิติการ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของส่วนราชการต่าง ๆ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งทองหล่อ ถัดทะพงษ์
หัวเรื่อง1. ทองหล่อ ถัดทะพงษ์ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งวินิดา กิจนุกูล
หัวเรื่อง1. วินิดา กิจนุกูล - - ผลงาน2. การต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นว.34 และ นว.200 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งสุภาพร แพหมอ
หัวเรื่อง1. สุภาพร แพหมอ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันในกฎหมายที่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งกลุ่มงานกฎหมาย กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์กลุ่มงานกฎหมาย กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 6 เล่ม
ชื่อเรื่องการโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุและการขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่พัสดุแปลงเขตพระราชกฤษฎีการกำหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ.2479
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งสุภาพร แพหมอ
หัวเรื่อง1. สุภาพร แพหมอ - - ผลงาน2. ที่ราชพัสดุ
สำนักพิมพ์ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบาย เช่าทรัพย์ - เช่าซื้อ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งไผทชิต เอกจริยกร
หัวเรื่อง1. กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เช่าทรัพย์2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เช่าซื้อ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ - เช่าซื้อ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งไผทชิต เอกจริยกร
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เช่าทรัพย์2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เช่าซื้อ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม)
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งวรวุฒิ เทพทอง
หัวเรื่อง1. กฎหมายที่ดิ2. การใช้ที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไท,3. กฎหมายที่ดิน - - ไท,4. กรรมสิทธิ์ที่ดิ
สำนักพิมพ์นิติธรรม
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งอำพน เจริญชีวินทร์
หัวเรื่อง1. การเวนคืนที่ดิน2. อสังหาริมทรัพย์
สำนักพิมพ์นิติธรรม
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ค้ำประกัน จำนำ จำนอง สิทธิยึดหน่วง บุริมสิทธิ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งพจน์ ปุษปาคม
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ค้ำประกัน2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - จำนอง,3. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- บุริมสิทธิ,4. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - จำนำ
สำนักพิมพ์นิติบรรณการ
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับสมบูรณ์ )
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
หัวเรื่อง1. กฎหมายที่ดิ2. กฎหมายที่ดิน - - ไท,3. การใช้ที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไท,4. ที่ดิน - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคั
สำนักพิมพ์บัณฑิตอักษร
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งกรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ที่ราชพัสดุ2. ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์โรงงานไพ่กรมสรรพสามิต
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 >| รวมทั้งหมด 2   การแสดงผล