กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 346.044 พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือปฎิบัติงานเกี่ยวกับที่ดินสาธาณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ และ การให้เครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือราชการพลเรือน
เลขเรียก346.044
ผู้แต่งสำนักบริหารการปกครองท้องที่กรมการปกครอง
หัวเรื่อง1. ที่ดินสาธารณสมบัติและที่ดินราชพัสดุ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาวิจัยและยกร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน
เลขเรียก346.044
ผู้แต่งอิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
หัวเรื่อง1. คณะกรรมการนโยบายที่ดิน2. การจัดการที่ดิน,3. การปฏิรูปที่ดิน
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายที่ดิน ทรัพย์และทรัพย์สิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และ บรรพ 4 (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2559)
เลขเรียก346.044
ผู้แต่งคณะวิชาการ The Justice Group
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ทีดิ2. กฎหมาย - - ทีราชพัสด
สำนักพิมพ์พิมพ์อักกษร
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายที่ดิน(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
เลขเรียก346.044
ผู้แต่งธีระพล อรุณะกสิกร
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์วิญญูชน : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติการปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
เลขเรียก346.044
ผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
หัวเรื่อง1. การปฏิรูปที่ดิน - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ2. ที่ดินเพื่อการเกษตร - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม