กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 346.06 พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องตัวแทนนายหน้า
เลขเรียก346.06
ผู้แต่งไผทซิต เอกจริยกร
หัวเรื่อง1. กฏหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางปฎิบัติในการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ
เลขเรียก346.06
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. ความเป็นมาในการตราพระราชบัญญัติ- -การประมาณราคา2. ขอบเขตการบังคับใช้และบทนิยาม
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติในการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ
เลขเรียก346.06
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. ความเป็นมาในการตราพระราชบัญญัติ- -การประมาณราคา2. ขอบเขตการบังคับใช้และบทนิยาม
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 6 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดตามสัญญาจ้าง
เลขเรียก346.06
ผู้แต่งสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. พระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เลขเรียก346.06
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. พระราชบัญญัติหน่วยงานของรัฐ
สำนักพิมพ์สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย
เลขเรียก346.06
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่อง1. บริการสาธารณะ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม