กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 346.07 พบจำนวนทั้งสิ้น 13 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายเจ้าสัว
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งชาญชัย อาจดำรงธรรม
หัวเรื่อง1. กฎหมายธุรกิจ
สำนักพิมพ์เพชรประกาย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจเพื่อผู้บริหาร : Business Law for MD
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งธรรมรัตน์ แสงจันทร์
หัวเรื่อง1. กฎหมาย2. กฎหมายธุรกิจ
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายพาณิชย์
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งศรีราชา เจริญพานิช
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- เช่าทรัพย์2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- เช่าซื้อ,3. กฎหมายพาณิชย์,4. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - เช่าซื้อ
สำนักพิมพ์น่ำกังการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคดีกู้ยืมเงิน ทำคดีเองอย่างเซียน
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งทัศนีย์ จรรยาชูกุล
หัวเรื่อง1. การกู้ยืม - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคดีบัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสด
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งทัศนีย์ จรรยาชูกุล
หัวเรื่อง1. บัตรเครดิต - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายซื้อขายแลกเปลี่ยนให้
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งไผทชิต เอกจริยกร
หัวเรื่อง1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - ซื้อขาย
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการประสานงาน การนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1)
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ระเบียบปฏิบัติราชการ
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายของกรมการค้าภายใน
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งกระทรวงพาณิชย์
หัวเรื่อง1. กฎหมายพาณิชย์2. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สำนักพิมพ์กระทรวงพาณิชย์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิ.แพ่งพิสดาร(เล่ม 3) ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2557 : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2. คำพิพากษาศาล - - คดีอาญา,3. ฎีกา (กฎหมาย)
สำนักพิมพ์แสงจันทร์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิ.แพ่งพิสดาร(เล่ม1) ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2557 : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2. คำพิพากษาศาล - - คดีอาญา,3. ฎีกา (กฎหมาย)
สำนักพิมพ์แสงจันทร์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิ.แพ่งพิสดาร(เล่ม2) ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2557 : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
หัวเรื่อง1. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2. คำพิพากษาศาล - - คดีอาญา,3. ฎีกา (กฎหมาย)
สำนักพิมพ์แสงจันทร์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสัญญาต้องเป็นสัญญา การก่อให้เกิด...สัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองผู้บริโภคในการทำสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ONLINE CONSUMER PROTECTION ONE E-COMMERCE CONTRACT
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักกฎหมาย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หัวเรื่อง1. สัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส2. กฎหมายพาณิชย,3. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - สัญญ,4. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคั,5. สัญญ
สำนักพิมพ์สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายธุรกิจ
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งพินิจ ทพิย์มณี
หัวเรื่อง1. กฎหมายธุรกิจ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม