กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 347.05 พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคที่ 1 -ภาคที่ 2
เลขเรียก347.05
ผู้แต่งปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
หัวเรื่อง1. วิธีพิจารณาความแพ่ง
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ การพิจารณาอุทธรณ์ และร้องทุกข์
เลขเรียก347.05
ผู้แต่งสำนักงานเสริมสร้างวินัยและรักษาระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องป.วิแพ่ง และ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ. 2560)
เลขเรียก347.05
ผู้แต่งไพบูลย์ เปียศิริ
หัวเรื่อง1. วิธีพิจารณาความแพ่2. การคุ้มครองผู้บริโภค - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคั
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง เดือนปีที่พิมพ์ : 1/2018 พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระธรรมนูญศาลยุติธรรมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2549
เลขเรียก347.05
ผู้แต่งสมชัย ฑีฆาอุตมากร
หัวเรื่อง1. ธรรมนูญศาลยุติธรรม2. ศาลแขวง
สำนักพิมพ์พลสยาม พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม