กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 349.593 พบจำนวนทั้งสิ้น 12 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายสามัญประจำบ้าน
เลขเรียก349.593
ผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ไทย
สำนักพิมพ์กระทรวงยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2548
เลขเรียก349.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่อง1. คำพิพากษาศาล2. ศาลฏีกา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2548
เลขเรียก349.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่อง1. คำพิพากษาศาล2. ศาลฏีกา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือกฏหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน
เลขเรียก349.593
ผู้แต่งสุจินต์ ทิมสุวรรณ
หัวเรื่อง1. กฎหมาย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ราชทัณฑ์
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเดี๋ยวหมวดตอบให้...ไม่ต้องไปถึงโรงพัก
เลขเรียก349.593
ผู้แต่งสิริรัตน์ เพียรแก้ว
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ไทย2. กฎหมายกับสังค
สำนักพิมพ์อมรินทร์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
เลขเรียก349.593
ผู้แต่งแสวง บุญเฉลิมวิภาส
หัวเรื่อง1. กฏหมาย - - ไทย - - ประวัติ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพจนานุกรมกฎหมาย
เลขเรียก349.593
ผู้แต่งสมาหารหิติคดี (โป๊ โปรคุปต์), ขุน.
หัวเรื่อง1. กฎหมาาย - - พจนานุกรม
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษากฎหมายไทย
เลขเรียก349.593
ผู้แต่งธานินทร์ กรัยวิเชียร
หัวเรื่อง1. กฎหมาย -- ไทย -- ศัพท์บัญญัต2. ภาษากฎหมา
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เลขเรียก349.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
หัวเรื่อง1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ2. ยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายสามัญประจำบ้าน
เลขเรียก349.593
ผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ไทย
สำนักพิมพ์กระทรวงยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ. 2547
เลขเรียก349.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
หัวเรื่อง1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ. 2549
เลขเรียก349.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
หัวเรื่อง1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม