กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 350 พบจำนวนทั้งสิ้น 27 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง8 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ความหมาย การวัด
เลขเรียก350
ผู้แต่งพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
หัวเรื่อง1. รัฐประศาสนศาสตร์2. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : กฎหมายและกระบวนการบริหารภายในองค์กร
เลขเรียก350
ผู้แต่งธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. องค์การ - - การบริหาร,3. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารรัฐกิจเบื้องต้น
เลขเรียก350
ผู้แต่งกวี รักษ์ชน
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินผลในระบบเปิด
เลขเรียก350
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. การบริหาร - - การประเมิน
สำนักพิมพ์สหายบล็อก และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เกี่ยวกับองค์การมหาชน
เลขเรียก350
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาระบบราชการ
หัวเรื่อง1. องค์กรมหาชน2. ระบบราชการ,3. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
เลขเรียก350
ผู้แต่งเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
หัวเรื่อง1. รัฐประศาสนศาสตร์2. การบริหารธุรกิจ,3. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการกำกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ด้านกฎหมาย และระเบียบรัฐวิสาหกิจ 2550
เลขเรียก350
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. รัฐวิสาหกิจ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการกำกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจด้านกฎหมายและระเบียบรัฐวิสาหกิจ 2550
เลขเรียก350
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. รัฐวิสาหกิจ- -การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือคำอธิบายและแนวทางปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546
เลขเรียก350
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. การมอบอำนาจหน้าที่2. ระเบียบปฏิบัติราชการ
สำนักพิมพ์สิรบุตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือแผนแม่บทการสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในส่วนราชการ
เลขเรียก350
ผู้แต่งสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
หัวเรื่อง1. สิทธิสตรี2. ความเสมอภาค,3. สิทธิมนุษยชน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ : Public Administration Theory
เลขเรียก350
ผู้แต่งจินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
หัวเรื่อง1. รัฐประศาสนศาสตร์
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
เลขเรียก350
ผู้แต่งทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
หัวเรื่อง1. รัฐประศาสนศาสตร์
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับเลขานุการคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียก350
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. รัฐวิสาหกิจ
สำนักพิมพ์กราฟิคอาร์ตพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
เลขเรียก350
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่อง1. นโยบายของรัฐ
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวล การบริหารราชการ
เลขเรียก350
ผู้แต่งไพรัช สร้างถิ่น
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. การบริหารรัฐกิจ - - ระเบียบและข้อบังคับ
สำนักพิมพ์กลุ่มพัฒนากฏหมาย กรมบัญชีกลาง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนปฏิรูประบบราชการการสร้างการยอมรับและความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติ
เลขเรียก350
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์สหายบล็อกและการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย
เลขเรียก350
ผู้แต่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)
หัวเรื่อง1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - 2550)2. การพัฒนาระบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์กราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมบทความวิชาการ
เลขเรียก350
ผู้แต่งผศ.ดร.ศิรภัสสรศื วงศ์ทองดี
หัวเรื่อง1. รัฐประศาสนศาสตร์2. การจัดการองค์กร,3. การพัฒนาองค์ก,4. การพัฒนาปัจเจกบุคค,5. วัฒนธรรมองค์ก,6. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐประศาสนศาสตร์ : ขอบข่ายในทศวรรษใหม่
เลขเรียก350
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิ2. รัฐประศาสนศาสตร,3. การบริหา,4. พฤติกรรมองค์กา,5. รัฐประศาสนศาสตร์ - - ภูมิหลั
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2531
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐประศาสนศาสตร์ ลักษณะวิชาและมิติต่างๆ
เลขเรียก350
ผู้แต่งอุทัย เลาหวิเชียร
หัวเรื่อง1. รัฐประศาสนศาสตร์
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 4 เล่ม
หน้า รวมทั้งหมด 1   การแสดงผล