กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 350.001 พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555)
เลขเรียก350.001
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)
เลขเรียก350.001
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ -- ไทย
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
เลขเรียก350.001
ผู้แต่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างและเครื่องชี้วัดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมข้าราชการยุคใหม่
เลขเรียก350.001
ผู้แต่งวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
งามตา วนินทานนท์วิริณธ์ ธรรมนารถสกุล
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - วิจัย2. ระบบราชกา,3. ข้าราชกา
สำนักพิมพ์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสาธารณบริหารศาสตร์
เลขเรียก350.001
ผู้แต่งสร้อยตระกูล อรรถมานะ
หัวเรื่อง1. รัฐประศาสนศาสตร์2. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม