Main Back

Search 350 Resualt 27 Items

Title8 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ : ความหมาย การวัด
CallNumber350
Authorพิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
Subject1. รัฐประศาสนศาสตร์2. การจัดการองค์การ
Publishเสมาธรรม
YearOfPrint2540
result 1 items.
Titleกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : กฎหมายและกระบวนการบริหารภายในองค์กร
CallNumber350
Authorธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์
Subject1. การบริหาร2. องค์การ - - การบริหาร,3. การบริหารรัฐกิจ
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleการบริหารรัฐกิจเบื้องต้น
CallNumber350
Authorกวี รักษ์ชน
Subject1. การบริหารรัฐกิจ
Publishมหาวิทยาลัยรามคำแหง
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleการประเมินผลในระบบเปิด
CallNumber350
Authorวรเดช จันทรศร
Subject1. การบริหาร - - การประเมิน
Publishสหายบล็อก และการพิมพ์
YearOfPrint2541
result 1 items.
Titleความรู้เกี่ยวกับองค์การมหาชน
CallNumber350
Authorสำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาระบบราชการ
Subject1. องค์กรมหาชน2. ระบบราชการ,3. การบริหารรัฐกิจ
Publishสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
CallNumber350
Authorเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
Subject1. รัฐประศาสนศาสตร์2. การบริหารธุรกิจ,3. การจัดการองค์การ
Publishบพิธการพิมพ์
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleคู่มือการกำกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ด้านกฎหมาย และระเบียบรัฐวิสาหกิจ 2550
CallNumber350
Authorสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
Subject1. รัฐวิสาหกิจ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Publishสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleคู่มือการกำกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจด้านกฎหมายและระเบียบรัฐวิสาหกิจ 2550
CallNumber350
Authorสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
Subject1. รัฐวิสาหกิจ- -การบริหาร
Publishสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleคู่มือคำอธิบายและแนวทางปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546
CallNumber350
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Subject1. การมอบอำนาจหน้าที่2. ระเบียบปฏิบัติราชการ
Publishสิรบุตรการพิมพ์
YearOfPrint2546
result 1 items.
Titleคู่มือแผนแม่บทการสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในส่วนราชการ
CallNumber350
Authorสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
Subject1. สิทธิสตรี2. ความเสมอภาค,3. สิทธิมนุษยชน
Publishโรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
YearOfPrint2549
result 2 items.
Titleทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ : Public Administration Theory
CallNumber350
Authorจินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์
Subject1. รัฐประศาสนศาสตร์
Publishสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
YearOfPrint
result 1 items.
Titleทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
CallNumber350
Authorทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
Subject1. รัฐประศาสนศาสตร์
Publishสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
YearOfPrint
result 1 items.
Titleแนวทางปฏิบัติสำหรับเลขานุการคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
CallNumber350
Authorสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
Subject1. รัฐวิสาหกิจ
Publishกราฟิคอาร์ตพริ้นติ้ง
YearOfPrint2551
result 1 items.
Titleแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
CallNumber350
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Subject1. นโยบายของรัฐ
Publishสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
YearOfPrint2551
result 1 items.
Titleประมวล การบริหารราชการ
CallNumber350
Authorไพรัช สร้างถิ่น
Subject1. การบริหารรัฐกิจ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. การบริหารรัฐกิจ - - ระเบียบและข้อบังคับ
Publishกลุ่มพัฒนากฏหมาย กรมบัญชีกลาง
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleแผนปฏิรูประบบราชการการสร้างการยอมรับและความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติ
CallNumber350
Authorวรเดช จันทรศร
Subject1. ระบบราชการ - - ไทย
Publishสหายบล็อกและการพิมพ์
YearOfPrint2544
result 1 items.
Titleแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย
CallNumber350
Authorคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)
Subject1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - 2550)2. การพัฒนาระบบราชการ - - ไทย
Publishกราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
YearOfPrint2546
result 4 items.
Titleรวมบทความวิชาการ
CallNumber350
Authorผศ.ดร.ศิรภัสสรศื วงศ์ทองดี
Subject1. รัฐประศาสนศาสตร์2. การจัดการองค์กร,3. การพัฒนาองค์ก,4. การพัฒนาปัจเจกบุคค,5. วัฒนธรรมองค์ก,6. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม
Publishจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
YearOfPrint2560
result 1 items.
Titleรัฐประศาสนศาสตร์ : ขอบข่ายในทศวรรษใหม่
CallNumber350
Authorวรเดช จันทรศร
Subject1. การบริหารรัฐกิ2. รัฐประศาสนศาสตร,3. การบริหา,4. พฤติกรรมองค์กา,5. รัฐประศาสนศาสตร์ - - ภูมิหลั
Publishสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
YearOfPrint2531
result 3 items.
Titleรัฐประศาสนศาสตร์ ลักษณะวิชาและมิติต่างๆ
CallNumber350
Authorอุทัย เลาหวิเชียร
Subject1. รัฐประศาสนศาสตร์
Publishเสมาธรรม
YearOfPrint2540
result 4 items.
หน้า รวมทั้งหมด 1   การแสดงผล