กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 351.102 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
เลขเรียก351.102
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
เลขเรียก351.102
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม