กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 351.16 พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดตำแหน่งและจัดคนลง : จุดเปลี่ยนจากระบบ{34}ซี{34}สู่ระบบจำแนกตำแหน่งใหม่
เลขเรียก351.16
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ- -ตำแหน่ง
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เล่ม 1
เลขเรียก351.16
ผู้แต่งวรพันธ์ เย็นทรัพย์
หัวเรื่อง1. การจัดซื้อของทางราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย2. การจ้าง - - ไทย
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสิทธิข้าราชการและบุคคลในครอบครัว
เลขเรียก351.16
ผู้แต่งอมรเวช ไชยชาญ
หัวเรื่อง1. สวัสดิการข้าราชการ2. ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม