กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 351.1 พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจำแนกตำแหน่ง คืออะไร มีวธีการอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร
เลขเรียก351.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การจำแนกตำแหน่งงาน2. ข้าราชการพลเรือน - - การจำแนกตำแหน่ง
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาพิช
ปีที่พิมพ์2509
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการรับโอนและบรรจุกลับพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
เลขเรียก351.1
ผู้แต่งสำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
หัวเรื่อง1. การรับโอนและบรรจุกลับพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น2. ข้าราชการพลเรือน - - คู่มือ,3. การบริหารงานบุคคล - - ไทย
สำนักพิมพ์ธนภัทร การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณค่าใหม่ของข้าราชการ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยม
เลขเรียก351.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ - - จรรยาบรรณ2. ค่านิยมทางอาชีพ
สำนักพิมพ์ดอกเบี้ย
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินอื่นๆ ตามโครงการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับส่วนราชการและกรมบัญชีกลาง
เลขเรียก351.1
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. เงิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากรวิชาความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากรและประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
เลขเรียก351.1
ผู้แต่งกำธร นิมิตภัทร
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ - - การสอบ
สำนักพิมพ์ตำราทอง
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมติคณะรัฐมนตรี : แผนปฎิบัติการสร้างราชการใสสะอาด...
เลขเรียก351.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ2. มติคณะรัฐมนตรี
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
เลขเรียก351.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม