กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 351.2 พบจำนวนทั้งสิ้น 13 รายชื่อ

ชื่อเรื่องTQM กับการปรับปรุงการบริการภาครัฐ
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งสุวรรณี แสงมหาชัย
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ2. TQM
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำระบบสารสนเทศไปใช้ในการปรับปรุงการบริการภาครัฐ
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งดำรงค์ วัฒนา
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริการของรัฐในยุคโลกาภิวัตน์
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งธงชัย สันติวงษ์
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการในยุคโลกาภิวัตน์
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งโภคิน พลกุล
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(ตำแหน่งประเภททั่วไป)ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง : กลยุทธ์ในการเพิ่มคุณภาพบริการภาครัฐ
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งศุภชัย ยาวะประภาษ
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างจิตสำนึกการให้บริการกับการปรับปรุงการบริการภาครัฐ
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งจินตนา บุญบงการ
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ2. การสร้างจิตสำนึก
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2546
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์การศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2549
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น - - บัญชีรายชื่อ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งคณะกรรมการการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - ไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติตนของข้าราชการ ในยุคสมัยแห่งการปรับปรุงบริการภาครัฐเพื่อประชาชน
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งลิขิต ธีรเวคิน
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปรัชญาของการบริหารภาครัฐ
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2535
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี2. การบุกรุกที่ดินราชพัสดุ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม