กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 351.205 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแผนปฎิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียก351.205
ผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. การปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักพิมพ์สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม