กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 351.264 พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่าไม้
เลขเรียก351.264
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สิทธิมนุษยชน - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551
เลขเรียก351.264
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ
หัวเรื่อง1. พระราชบัญญัติ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม