กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 351.5 พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องงานของรัฐบาล อานันท์ ปันยารชุน (เล่มที่ 1)
เลขเรียก351.5
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ยานันท์ ปันยารชุน, 242. ,3. การบริหารรัฐกิจ - ไทย,4. รัฐบาล - ไทย,5. นายกรัฐมนตรี - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานของรัฐบาล อานันท์ ปันยารชุน
เลขเรียก351.5
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. อานันท์ ปันยารชุน , 242. ,3. การบริหารรัฐกิจ - ไทย,4. รัฐบาล - ไทย,5. นายกรัฐมนตรี - ไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องผลการดำเนินงาน 3 ปี ของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย (พ.ย. 2544 - พ.ย. 2543)
เลขเรียก351.5
ผู้แต่งสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. รัฐบาล - - ไทย - - ผลงาน2. คณะรัฐมนตรี - - ไทย
สำนักพิมพ์มายด์ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ 2526 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
เลขเรียก351.5
ผู้แต่งธีระพล อรุณะกสิกร
หัวเรื่อง1. งานสารบรรณ
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม