กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 351.593 พบจำนวนทั้งสิ้น 17 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง20 กระทรวงกลไกของรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศ
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. กระทรวง - - ไทย2. ส่วนราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดิน
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งโภคิน พลกุล
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ - - การมีส่วนร่วมของประชาชน2. การฟังเสียงมหาชน
สำนักพิมพ์กราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. นโยบายของรัฐ -- ไทย2. ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์,,3. สุรยุทธ์ จุลานนท์,พลเอก
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, 2510-2. รัฐบาล -- ไทย,3. นโยบายของรัฐ - - ไทย,4. ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์, 25,5.
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงการคลัง
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาระบบราชการ
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ -- การทำงาน2. ข้าราชการพลเรือน -- การทำงาน
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผล การปฎิบัติราชการตามคำรับรองระหว่างส่วนราชการระดับกระทรวงและส่วนราชการระดับกรมในสังกัด
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ - - การทำงาน2. ข้าราชการพลเรือน - - การทำงาน
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายถึงนายกฯ: แนวคิดใหม่ในการวางแผนพัฒนาเมืองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ของไทย
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย
หัวเรื่อง1. รัฐบาล - - ไท2. การบริหารรัฐกิจ - - ไท
สำนักพิมพ์มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องถาม-ตอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคล
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ระเบียบปฏิบัติราชการ - - ไทย2. การบริการงานบุคคล - - ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนโยบายของรัฐบาลกับ กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ไทย - - นโยบายของรัฐ2. ไทย - - การเมืองและการปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2548-2551
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ -- ไทย
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรักเธอ + ประเทศไทยหนังสือประมวลภาพนิทรรศการผลงานของรัฐบาลไทยรอบ 4 ปี : เหลียวหลังแลหน้าจากรากหญ้าสู่รากแก้ว
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ทักษิณ ชินวัตร - - ผลงาน2. รัฐบาล - - ไทย - - ผลงาน
สำนักพิมพ์คณะกรรมการจัดงานนิทรรศการ ฯ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ : รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ2. รัฐบาล -- ไทย,3. การบริหารรัฐกิฐ -- ไทย
สำนักพิมพ์สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายแห่งรัฐ : รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ -- ไทย2. รัฐบาล -- ไทย,3. คณะรัฐมนตรี -- ไทย
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปประเด็นผู้บริหารนายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะสังคม,4. ทักษิณ ชินวัตร - - ผลงาน,5. รัฐบาล
สำนักพิมพ์เดอะ สยาม เฮอริเทจ
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี รอบ 6 เดือน : รัฐบาลพันตำรวจพันโท ทักษิณ ชินวัตร
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. คณะรัฐมนตรี - - การประชุม2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีรอบ 6 เดือน (26 สิงหาคม 2546 - 26 กุมพันธ์ 2547) รัฐบาล : พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งทักษิณ ชินวัตร
หัวเรื่อง1. คณะรัฐมนตรี - - การประชุม2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสารบัญหนังสือเวียนคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน (พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2525)
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. หนังสือเวียนคณะรัฐมนตรี
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม