กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 351.6 พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือ การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แก้ไขใหม่ตามฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527)
เลขเรียก351.6
ผู้แต่งประหยัด กงตาล
หัวเรื่อง1. การเบิกจ่าย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ไทยพิมพ์ - โรงพิมพ์อักษรสารการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2527
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (พ.ศ. 2547)
เลขเรียก351.6
ผู้แต่งประหยัด กงตาล
หัวเรื่อง1. การเบิกจ่าย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ไทยพิมพ์ - โรงพิมพ์อักษรสารการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แก้ไขใหม่ตามฉบับที่ 3 พ.ศ. 2528)
เลขเรียก351.6
ผู้แต่งประหยัด กงตาล
หัวเรื่อง1. คู่มือการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ2. การเบิกจ่าย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์อักษรสารการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการเบิกเงินสวัสดิการ
เลขเรียก351.6
ผู้แต่งประหยัด กงตาล
หัวเรื่อง1. การเบิกจ่าย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ไทยพิมพ์ - โรงพิมพ์อักษรสารการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม