กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 351 พบจำนวนทั้งสิ้น 14 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย
เลขเรียก351
ผู้แต่งจิรประภา อัครบวร
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบไทยๆ
เลขเรียก351
ผู้แต่งนิสดารก์ เวชยานนท์
หัวเรื่อง1. การบริหาร
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารราชการ
เลขเรียก351
ผู้แต่งสมาน รังสิโยกฤษฎ์ , สุธี สุทธิสมบูรณ์
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารราชการแนวใหม่ : บริบทและเทคนิควิธี
เลขเรียก351
ผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธ์
หัวเรื่อง1. กรบริหารรัฐกิจ2. การจัดส่วนราชการ
สำนักพิมพ์วีชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่
เลขเรียก351
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. การบริหารราชการแผ่นดิน - - ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ พาราไดม์ NPM ในประเทศนิวซีแลนด์
เลขเรียก351
ผู้แต่งปกรณ์ ศิริประกอบ
หัวเรื่อง1. พาราไดม์ NPM ในประเทศนิวซีแลนด
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียก351
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวเรื่อง1. รัฐวิสาหกิจ
สำนักพิมพ์อุดมศึกษา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาต้นแบบการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ : กรณีศึกษาจากต่างประเทศ
เลขเรียก351
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. บริการสาธารณะ2. บริการรัฐ
สำนักพิมพ์สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : การตัดสินใจและอิทธิพลของต่างประเทศ
เลขเรียก351
ผู้แต่งเกียรติ สิทธีอมร
หัวเรื่อง1. การบริหารงานภาครัฐ2. การปกครอง - - เศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : พื้นฐานทฤษฎีว่าด้วยเศรษฐศาสตร์
เลขเรียก351
ผู้แต่งวราภรณ์ สามโกเศศ
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์2. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมบทความวิชาการ การบริหาร
เลขเรียก351
ผู้แต่งทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การบริหารการพัฒนา,3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,4. รัฐประศาสตร์ - - วิจัย
สำนักพิมพ์TPN Press
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพ
เลขเรียก351
ผู้แต่งคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนและพัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ร่างพระราชบัญญัติ - - วิชาชีพ
สำนักพิมพ์พรานนกการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในการกำกับของฝ่ายบริหาร
เลขเรียก351
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ2. บริการสาธารณะ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายวิชา รอ.601 การจัดการภาครัฐและเอกชน
เลขเรียก351
ผู้แต่งปฐม มณีโรจน์
หัวเรื่อง1. รัฐประศาสนศาสตร์2. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม