Main Back

Search 351 Resualt 14 Items

Titleการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย
CallNumber351
Authorจิรประภา อัครบวร
Subject1. การบริหารรัฐกิจ
Publishก.พลพิมพ์ (1996)
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบไทยๆ
CallNumber351
Authorนิสดารก์ เวชยานนท์
Subject1. การบริหาร
Publishเสมาธรรม
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleการบริหารราชการ
CallNumber351
Authorสมาน รังสิโยกฤษฎ์ , สุธี สุทธิสมบูรณ์
Subject1. การบริหารรัฐกิจ
Publishสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2533
result 1 items.
Titleการบริหารราชการแนวใหม่ : บริบทและเทคนิควิธี
CallNumber351
Authorทศพร ศิริสัมพันธ์
Subject1. กรบริหารรัฐกิจ2. การจัดส่วนราชการ
Publishวีชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
YearOfPrint2549
result 3 items.
Titleการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่
CallNumber351
Authorสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Subject1. การบริหารราชการแผ่นดิน - - ไทย
Publishโรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
YearOfPrint2546
result 1 items.
Titleการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ พาราไดม์ NPM ในประเทศนิวซีแลนด์
CallNumber351
Authorปกรณ์ ศิริประกอบ
Subject1. พาราไดม์ NPM ในประเทศนิวซีแลนด
Publishโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
YearOfPrint2560
result 1 items.
Titleการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
CallNumber351
Authorฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Subject1. รัฐวิสาหกิจ
Publishอุดมศึกษา
YearOfPrint
result 1 items.
Titleการพัฒนาต้นแบบการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ : กรณีศึกษาจากต่างประเทศ
CallNumber351
Authorวรเดช จันทรศร
Subject1. บริการสาธารณะ2. บริการรัฐ
Publishสถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : การตัดสินใจและอิทธิพลของต่างประเทศ
CallNumber351
Authorเกียรติ สิทธีอมร
Subject1. การบริหารงานภาครัฐ2. การปกครอง - - เศรษฐกิจ
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint2546
result 1 items.
Titleความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : พื้นฐานทฤษฎีว่าด้วยเศรษฐศาสตร์
CallNumber351
Authorวราภรณ์ สามโกเศศ
Subject1. เศรษฐศาสตร์2. การบริหารรัฐกิจ
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint2546
result 1 items.
Titleรวมบทความวิชาการ การบริหาร
CallNumber351
Authorทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
Subject1. การบริหาร2. การบริหารการพัฒนา,3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,4. รัฐประศาสตร์ - - วิจัย
PublishTPN Press
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพ
CallNumber351
Authorคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนและพัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพแห่งชาติ
Subject1. ร่างพระราชบัญญัติ - - วิชาชีพ
Publishพรานนกการพิมพ์
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในการกำกับของฝ่ายบริหาร
CallNumber351
Authorสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ
Subject1. การบริหารรัฐกิจ2. บริการสาธารณะ
Publishสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
YearOfPrint2553
result 1 items.
Titleเอกสารประกอบการบรรยายวิชา รอ.601 การจัดการภาครัฐและเอกชน
CallNumber351
Authorปฐม มณีโรจน์
Subject1. รัฐประศาสนศาสตร์2. การบริหารรัฐกิจ
Publishคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
YearOfPrint
result 1 items.