กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 352 พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารงานภาครัฐแบบเครือข่าย : มิติใหม่ของภาครัฐ
เลขเรียก352
ผู้แต่งโกลด์สมิท, สตีเฟ่น
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - การบริการ2. การจัดการองค์การ
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแสวงหารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการปกครองเทศบาลไทย
เลขเรียก352
ผู้แต่งกฤช เพิ่มทันจิตต์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หัวเรื่อง1. การปกครองท้องถิ่น - - ไทย2. เทศบาล - - ไทย
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง {34}การปฏิรูปบทบาทภาครัฐจะฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยได้จริงหรือ{34}
เลขเรียก352
ผู้แต่งนักศึกษาปริญญาโท
หัวเรื่อง1. การปฏิรูปบทบาทภาครัฐ
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการบริหารราชการยุคใหม่ของรัฐมนตรี ของ รฐัมนตรี ปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และอธิบดี
เลขเรียก352
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการ - - ไทย2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองพัทยาและสุขาภิบาล พ.ศ.2534
เลขเรียก352
ผู้แต่งสันนิบาตแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. เทศบัญญัติ - - พัทยา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม