กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 352.02 พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพ.ร.บ. ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
เลขเรียก352.02
ผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. กฏหมายไทย
สำนักพิมพ์ศูนย์ผลิตเอกสารและเผยแพร่ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
เลขเรียก352.02
ผู้แต่งสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
หัวเรื่อง1. กฏหมายไทย
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียก352.02
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. พระราชบัญญัติ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ2. รัฐวิสาหกิจ
สำนักพิมพ์สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม