กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 352.14 พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลุ่มวิชาที่ 5 การบริหารเศรษฐกิจไทย : หัวข้อ นโยบายบริหารเศรษฐกิจไทย : การคลังท้องถิ่น
เลขเรียก352.14
ผู้แต่งจรัส สุวรรณมาลา
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น,3. การปกครองท้องถิ่น,4. โครงการวิจัยเรื่องวิถีใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียก352.14
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. การปกครองท้องถิ่น2. การกระจายอำนาจปกครอง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการทดลอง {34}ตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่น : ข้อเสนอเพื่อการขยายผล{34}
เลขเรียก352.14
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การกระจายอำนาจปกครอง2. การปกครองท้องถิ่น
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม