กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 352.23 พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก352.23
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ ผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ
เลขเรียก352.23
ผู้แต่งประมวล รุจนเสรี
หัวเรื่อง1. ผู้ว่าราชการจังหวัด - - ไทย2. นักปกครอง
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปฏิบัติการผู้ว่า ซี อี โอ นครสวรรค์
เลขเรียก352.23
ผู้แต่งพีรพล ไตรทศวรวิทย์
หัวเรื่อง1. ผู้ว่า ซี อี โ อ2. นครสวรรค์
สำนักพิมพ์ทิศทางการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก352.23
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 62
เลขเรียก352.23
ผู้แต่งสุทธิชัย เลียงชเยศ
หัวเรื่อง1. สำนักนายกรัฐมนตรี - - การบริหาร2. สำนักนายกรัฐมนตรี - - การจัดส่วนราชการ,3. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ ๖๘
เลขเรียก352.23
ผู้แต่งกองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักพิมพ์บริษัท เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ ๗๐
เลขเรียก352.23
ผู้แต่งกองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. สำนักนายกรัฐมนตรี - - การจัดส่วนราชการ
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม