กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 352.387 พบจำนวนทั้งสิ้น 17 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : การบริหารงานแบบโปร่งใส : กฎหมายข้อมูลข่าวสาร
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งฤทัย หงส์สิริ
หัวเรื่อง1. ข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. เอกสารราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. ข้อมูลข่าวสารราชการ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งประวีณ ณ นคร
หัวเรื่อง1. หนังสือราชการ -- การเขียน2. จดหมายธุรกิจ -- การเขียน,3. การเขียนจดหมาย
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนหนังสือราชการ การเขียนข้อพิจารณาฝ่ายอำนวยการ รายงานการประชุม
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งปรีชา พันธเสน
หัวเรื่อง1. หนังสือราชการ2. การเขียนจดหมาย,3. งานสารบรรณ,4. การประชุม
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. เอกสารราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารบริหารงานบุคคล
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. การจัดเก็บเอกสาร2. การทำลายเอกสาร
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งนภาลัย สุวรรณธาดา
หัวเรื่อง1. หนังสือราชการ - - การเขียน2. บันทึก
สำนักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบทเรียนด้วยตนเอง : การเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งประวีณ ณ นคร
หัวเรื่อง1. หนังสือราชการ -- การเขียน2. จดหมายธุรกิจ -- การเขียน,3. การเขียนจดหมาย
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. งานสารบรรณ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : หนทางสู่ราชการในระบบเปิด
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งโภคิน พลกุล
หัวเรื่อง1. เอกสารลับ2. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. เอกสารราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. ข้อมูลข่าวสารของราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ข้อมูลข่าวสารของราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. เอกสารราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. ข่าว
สำนักพิมพ์ อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. เอกสารลับ2. เอกสารราชการ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ราชการพลเรือน - - ไทย2. งานสารบรรณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. งานสารบรรณ
สำนักพิมพ์ศิลปสนองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ภาคผนวก
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. งานสารบรรณ2. หนังสือราชการ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) พร้อมคำอธิบาย
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. งานสารบรรณ2. งานสารบรรณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) และภาคผนวก
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. งานสารบรรณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. งานสารบรรณ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม