กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 352.3 พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องThe GIS Guide for Locla Government Officials
เลขเรียก352.3
ผู้แต่งFleming, Cory
หัวเรื่อง1. Local government - - Information technology2. Geographic information systems - - United states
สำนักพิมพ์ESRI Press
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงองค์การภาครัฐ : การควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เลขเรียก352.3
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. การปฏิรูประบบราชการ
สำนักพิมพ์กราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ
เลขเรียก352.3
ผู้แต่งสมบัติ ธำรงธัญวงศ์
หัวเรื่อง1. นโยบายสาธารณะ
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี ของคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี (ป.ท.)
เลขเรียก352.3
ผู้แต่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หัวเรื่อง1. การดำเนินงาน
สำนักพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม