กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 352.43 พบจำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการนำนโยบายไปปฏิบัติ : นโยบายไทยช่วยไทย
เลขเรียก352.43
ผู้แต่งลิขิต ธีรเวคิน
หัวเรื่อง1. นโยบายสาธารณะ - - ไทย2. ไทย - - นโยบายของรัฐ
สำนักพิมพ์กราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการดินทางไปราชการ และ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
เลขเรียก352.43
ผู้แต่งดุษณี ธนะพงศ์พร
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. ค่าเดินทาง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,4. เงินสวัสดิการข้าราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ
เลขเรียก352.43
ผู้แต่งเชิดชัย มีคำ
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. ค่าจ้าง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,4. เงินสวัสดิการข้าราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ..
เลขเรียก352.43
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ระเบียบข้อบังคับ - - ราชการ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2539)
เลขเรียก352.43
ผู้แต่งเชิดชัย มีคำ
หัวเรื่อง1. ค่าเช่าบ้าน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. เงินสวัสดิการข้าราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,4. สวัสดิการข้าราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2527 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2541)
เลขเรียก352.43
ผู้แต่งเชิดชัย มีคำ
หัวเรื่อง1. ค่าเช่าบ้าน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. เงินสวัสดิการข้าราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,4. สวัสดิการข้าราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ
เลขเรียก352.43
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. การคลัง - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. เบี้ยเลี้ยง - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เลขเรียก352.43
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. การคลัง- -กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. การฝึกอบรม- -ค่าใช้จ่าย
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบเกี่ยวกับการการเงินการบัญชีการตรวจสอบภายในหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจและพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
เลขเรียก352.43
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. การเงิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 2 เล่ม