กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 352.4 พบจำนวนทั้งสิ้น 16 รายชื่อ

ชื่อเรื่องTHAILAND'S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2018
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งBUREAU OF THE BUDGET
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์BUREAU OF THE BUDGET
ปีที่พิมพ์2018
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการคลังภาครัฐ
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งไพรัช ตระการศิรินนท์
หัวเรื่อง1. การคลังสาธารณะ - - ไทย
สำนักพิมพ์คนึงนิจการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องก้าวผ่านวิกฤต มุ่งสู่อนาคตที่มั่นคง
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กระทรวงการคลัง2. การคลัง
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องก้าวผ่านวิกฤติ มุ่งสู่อนาคตที่มั่นคง ผลงานกระทรวงการคลัง
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งกระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. กระทรวงการคลัง2. การคลัง
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขุนคลัง
เลขเรียก352.4
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง1. กระทรวงการคลัง
สำนักพิมพ์มังกรการพิมพ์และโฆษณา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความเสี่ยงทางการคลัง ความเสี่ยงของรัฐ
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งวีระศักดิ์ เครือเทพ
หัวเรื่อง1. งบประมาณ2. ภาษีอากร,3. นโยบายการคลัง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (พ,ศ, 2527)
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งประหยัด กงตาล
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์อักษรสารการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2527
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงบประมาณโดยสังเขป ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งสำนักงบประมาณ
หัวเรื่อง1. งบประมาณ - - ไท2. งบประมาณรายจ่า
สำนักพิมพ์สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ฉบับปฐมกฤษ์) ครบรอบ 49 ปี
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง2. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง -- ประวัติ,3. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง -- การบริหาร,4. การคลัง -- ประวัติ
สำนักพิมพ์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน2. การคลัง
สำนักพิมพ์ซิสเต็ม โฟร์ กราฟฟิคส์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฏหมายและระเบียบงานคลัง ( เล่ม 1 พ.ศ. 2528 ) หลักเกณฑ์และระเบียบทั่วไป
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งประหยัด กงตาล
หัวเรื่อง1. การคลัง - - ไทย - - กฎหมายและระเบียบข้อคับ2. งบประมาณ - - ไทย
สำนักพิมพ์ไทยพิมพ์ - โรงพิมพ์อักษรสารการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลระเบียบการคลัง พ.ศ. 2520
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งเวียงชัย จันทร์เจริญ
หัวเรื่อง1. กองคลังสาธารณะ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย
สำนักพิมพ์อมรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2520
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งธนิต จิตนุพงศ์ และคณะ
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2526
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. การสอบบัญชี กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ2. การฉ้อราษฎร์บังหลวง - - ไทย,3. การตรวจเงินแผ่นดิน - - ไทย,4. การตรวจสอบภายใน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายและระเบียบการคลัง
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. การคลัง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. พัสดุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฎิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวเรื่อง1. การคลัง2. งบประมาณ
สำนักพิมพ์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม