กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 352.55 พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายพัสดุ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เลขเรียก352.55
ผู้แต่งสุพิศ ปราณีตพลกรัง
หัวเรื่อง1. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคั2. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - - ไท,3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256,4. การบริหารพัสด,5. จัดซื้อจัดจ้า,6. พัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไท,7. พัส
สำนักพิมพ์บัณฑิตอักษร
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการพัสดุ
เลขเรียก352.55
ผู้แต่งศิริศักดิ์ สุขชื่น
หัวเรื่อง1. พัสดุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการพัสดุ
เลขเรียก352.55
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. พัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์หจก.น่ำกังการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เลขเรียก352.55
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. พัสดุ2. พัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545)
เลขเรียก352.55
ผู้แต่งธีระพล อรุณะกสิกร
หัวเรื่อง1. พัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. พัสดุ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545)
เลขเรียก352.55
ผู้แต่งพศิน เนื่องชมภู
หัวเรื่อง1. พัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. พัสดุ - - การบริหาร
สำนักพิมพ์อินเตอร์บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม