กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 352.5 พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประมวลระเบียบการจ้างและระเบียบการพัสดุ พ.ศ. 2498 พร้อมด้วยมติคณะรัฐมนตรีและวิธีปฏิบัติ
เลขเรียก352.5
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ระเบียบการจ้างและระเบียบการพัสดุ2. การจ้างงาน(ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ,3. พัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2519
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เลขเรียก352.5
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. พัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์เจ.เอ็น.ที
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ พ.ศ.2539
เลขเรียก352.5
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ
หัวเรื่อง1. การบริหารทรัพย์สิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. คณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ
สำนักพิมพ์เพชรรุ่งการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหตุเกิดในพระคลังมหาสมบัติ
เลขเรียก352.5
ผู้แต่งช่อทิพย์ จำนงค์วงษ์
หัวเรื่อง1. กรมธนารักษ์2. ทรัพย์สินของรัฐบาล -- ไทย,3. เงินตรา -- ไทย,4. ทรัพย์สิน - - ไทย,5. พระคลังมหาสมบัติ
สำนักพิมพ์สทรีท พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 2 เล่ม