กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 352.63 พบจำนวนทั้งสิ้น 63 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง80 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งกองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. สำนักนายกรัฐมนตรี -- การบริหาร2. บริการสาธารณะ -- ไทย
สำนักพิมพ์ดอกเบี้ย
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง82ปี สำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักพิมพ์ดอกเบี้ย
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง{34}9 องค์การ{34} บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ2. การปฏิรูประบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการการพัฒนาระบบราชการเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเป็นองค์รวม
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งชัยอนันต์ สมุทวณิช
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ2. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำนโยบายไปปฏิบัติ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการพัฒนาของรัฐ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย2. ระบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. การปฏิรูปราชการพลเรือน,3. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์อาทิตย์ โพรดักส์ กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการ : ยุทธศาสตร์สำคัญของการเปลี่ยนแปลง
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการพลเรือน2. ระบบราชการ - - ไทย,3. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการ : รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government)
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
หัวเรื่อง1. การปฏิรูประบบราชการ - - ไทย
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบริหารร่วมสมัย
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการ2. ระบบราชการ,3. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงและปฏิบัติรูป ระบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์พิมพ์ตุลา
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน : มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านวิชาการและมาตรฐานการบริการประชาชน
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. กรมพัฒนาที่ดิน - - การปฏิบัติงาน2. ประกันคุณภาพ,3. การบริหารรัฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์สหายบล็อกและการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบราชการไทย
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. ระบบราชการ
สำนักพิมพ์สหายบล็อก และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มบทบาทให้เอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
หัวเรื่อง1. การจ้างดำเนินการแทน - - ไทย2. อุตสาหกรรมการก่อสร้าง - - นโยบายของรัฐ - - ไทย
สำนักพิมพ์ดุสิตกราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธ์
หัวเรื่อง1. การวางแผน2. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความก้าวหน้าของการปฏิรูประบบราชการ : ปัญหาและข้อเสนอแนะ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการ วิสัยทัศน์และสถานการณ์ วปรอ.4313
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องค่านิยมของข้าราชการไทยในยุคปฏิรูประบบราชการ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งวิรัช วิรัชนิภาวรรณ
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ - - ไทย2. ค่านิยมทางอาชีพ
สำนักพิมพ์นิติธรรม
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ ติดต่อราชการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. ส่วนราชการ - - ไทย - - คู่มือ2. ปฏิบัติการสำนักงานราชการ - - ไทย - - คู่มือ
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำจรรยาข้าราชการและแนวทางปฏิบัติเชิงพฤติกรรมตามจรรยาข้าราชการ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งจินตนา บิลมาศ
ธานินทร์ อุดมมนัส บุญประกอบ
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ -- จรรยาบรรณ2. ข้าราชการพลเรือน -- จรรยาบรรณ,3. การพัฒนาจริยธรรม
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. จรรยาบรรณ2. ข้าราชการ - - จรรยาบรรณ
สำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ก.พ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 3 >| รวมทั้งหมด 3   การแสดงผล