กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 352.64 พบจำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดโครงสร้างส่วนราชการ
เลขเรียก352.64
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. การจัดส่วนราชการ2. การบริหารรัฐกิจ,3. ส่วนราชการ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องกำลังคนภาครัฐ ในฝ่ายพลเรือน 2555
เลขเรียก352.64
ผู้แต่งสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือ2. ข้าราชการพลเรือน - - การจำแนกตำแหน่
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2547 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ
เลขเรียก352.64
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์ธีรานุสรณ์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2547
เลขเรียก352.64
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์ธีรานุสรณ์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการกำหนดอัตรากำลังทดแทน
เลขเรียก352.64
ผู้แต่งสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ -- อัตรากำลัง2. ข้าราชการพลเรือน -- ตำแหน่ง
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน
เลขเรียก352.64
ผู้แต่งสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
หัวเรื่อง1. การบริหารทรัพยากรบุคคล2. คำบรรยายลักษณะงาน
สำนักพิมพ์ประชุมช่าง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
เลขเรียก352.64
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. การจัดส่วนราชการ2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนส่วนราชการ
เลขเรียก352.64
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. การจัดส่วนราชการ2. กฎหมายปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างพระราชกฤษฏีกาและร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนส่วนราชการ
เลขเรียก352.64
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. พระราชกฤษฏีกา2. ร่างพระราชกฤษฎีกา
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม