กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 352.66 พบจำนวนทั้งสิ้น 12 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎระเบียบลูกจ้างราชการและพนักงานราชการ ปี 2549
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งวิสูตร ธนชัยวิวัฒน์
หัวเรื่อง1. พนักงานราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. วินัย
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - ตำแหน่ง2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะสำหรับตำแหน่ง
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การกำหนดตำแหน่ง
สำนักพิมพ์ประชุมช่าง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน : คู่มือสมรรถนะหลัก
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
หัวเรื่อง1. การบริหารทรัพยากรบุคคล2. การกำหนดตำแหน่ง
สำนักพิมพ์ประชุมช่าง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน: คู่มือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. การกำหนดตำแหน่ง2. ข้าราชการพลเรือน - - การคัดเลือกและสรรหา,3. ข้าราชการพลเรือน - - ตำแหน่ง,4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักพิมพ์ประชุมช่าง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน: คู่มือสมรรถนะทางการบริหาร
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน -- การทำงาน
สำนักพิมพ์ประชุมช่าง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน: คู่มือสมรรถนะหลัก
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน -- การทำงาน
สำนักพิมพ์ประชุมช่าง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการดำเนินการทางวินัย
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - คู่มือ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ ไทยพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการรักษาวินัยข้าราชการสำหรับผู้บังคับบัญชา
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งประวีณ ณ นคร
หัวเรื่อง1. วินัย2. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการมอบอำนาจการกำหนดตำแหน่ง
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ -- อัตรากำลัง2. ข้าราชการพลเรือน -- ตำแหน่ง
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรการบริหารกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2552 - 2556) และแนวทางปฏิบัติ
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งฝ่ายเลขานุการร่วม คปร .
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรีอน - - ไท2. ข้าราชการพลเรีอน - - การกำหนดงา
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวม ครม. มติ ก.พ. และระเบียบที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. วินัย2. ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม