กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 352.67 พบจำนวนทั้งสิ้น 12 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
เลขเรียก352.67
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ - - การเลื่อนขั้นเงินเดือน2. ข้าราชการ - - การประเมินผล
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องครบรอบ 10 ปี กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เลขเรียก352.67
ผู้แต่งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
หัวเรื่อง1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ - -การบริหาร2. บำเหน็จบำนาญ
สำนักพิมพ์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 (แก้ไขปรับปรุงโดยระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539)
เลขเรียก352.67
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ - - การลา2. ข้าราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เล่ม 2
เลขเรียก352.67
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. สวัสดิการข้าราชการพลเรือน2. ค่ารักษาพยาบาล
สำนักพิมพ์สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ)
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 8 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง
เลขเรียก352.67
ผู้แต่งกลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง กรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. สวัสดิการและสิทธิ - - ลูกจ้า
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538
เลขเรียก352.67
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. ข้าราชการพลเรือน -- เงินเดือน,3. เงินเดือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ส้มหวาน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538
เลขเรียก352.67
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. ข้าราชการพลเรือน -- เงินเดือน,3. เงินเดือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 พร้อมประมวลข้อหารือ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
เลขเรียก352.67
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. ไทย - - ข้าราชการและพนักงาน - - ระเบียบการลา
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ยูไนเต็ด โปรดักชั่น
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535
เลขเรียก352.67
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ -- การลา2. ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
เลขเรียก352.67
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ2. ระเบียบข้อบังคับ - - ราชการ
สำนักพิมพ์ส้มหวาน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 : 15 ปี กบข
เลขเรียก352.67
ผู้แต่งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
หัวเรื่อง1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ - - รายงานประจำปี2. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สำนักพิมพ์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 : ลงทุนที่หลากหลาย เพื่อเป้าหมายที่มากกว่า
เลขเรียก352.67
ผู้แต่งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
หัวเรื่อง1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ - - รายงานประจำปี2. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สำนักพิมพ์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม