กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 352.6 พบจำนวนทั้งสิ้น 53 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงานราชการ
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. พนักงานราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา : องค์กรการตรวจสอบด้านจริยธรรม {34}ระบบ กลไก เครื่องมือการผลักดันและการตรวจสอบ{34}ด้านจริยธรรม
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งจินตนา บิลมาศ
ธานินทร์ อุดมวรเทพ สวัสดี
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ -- จรรยาบรรณ2. การพัฒนาจริยธรรม,3. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการพัฒนาของรัฐ : Managing Public Development Projects
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง1. การบริหารโครงการ2. การบริหารโครงการพัฒนาของรัฐ,3. การบริหารรัฐกิจ
สำนักพิมพ์สหายบล็อก และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารงานบุคคลในประเทศไทย
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งอมร รักษาสัตย์
โสรัจ สุจริตกุล
หัวเรื่อง1. การบริหารบุคคล - - ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2514
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารพนักงานการเจ้าหน้าที่ ว่าด้วย หลักและวิธีการบริหารพนักงานในธุรกิจอุตสาหกรรม และ ระบบและระเบียบปฏิบัติของข้าราชการพลเรือน
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งจำนงค์ สมประสงค์
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์กรุงสยามการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2514
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฎิรูประบบราชการ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการปฎิรูประบบราชการ
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งเบญจวรรณ สร่างนิทร
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการ2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,3. สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ,4. ระบบราชการ - ไทย
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฎิรูประบบราชการของต่างประเทศ
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักงานกพ.
หัวเรื่อง1. การปฎิรูประบบราชการ2. ระบบราชการ,3. การบริหารรัฐกิจ,4. สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนังาน ก.พ
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการพิทักษ์ระบบคุณธรรมไทย - สหรัฐอเมริกา
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์แอร์บอร์น พรินต์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ- -จริยธรรม
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณธรรมสำหรับนักบริหาร
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. จริยธรรม2. นักบริหาร,3. การทำดี
สำนักพิมพ์สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการวิเคราะห์งาน
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
หัวเรื่อง1. การบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักพิมพ์ประชุมช่าง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เล่ม 1
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง1. สวัสดิการข้าราชการ- -ไทย2. ค่ารักษาพยาบาล
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน ตาม พ.รบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งกองวินัย สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน2. ระเบียบปฏิบัติราชการ
สำนักพิมพ์ส้มหวาน
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน ตาม พ.รบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 และ 2535
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน2. ระเบียบปฏิบัติราชการ
สำนักพิมพ์ส้มหวาน
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องติดปีกความคิด Hipps12
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคค2. ทักษะการทำงานสำหรับข้าราชกา,3. บุคลากร - - ภาครั
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องติดปีกความคิด จาก Hipps รุ่น 11
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคค2. ทักษะการทำงานสำหรับข้าราชกา,3. บุคลากร - - ภาครั
สำนักพิมพ์ศูนย์นักบริหารระดับสูง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องถาม - ตอบ สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - ไทย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7)
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
หัวเรื่อง1. การบริหารงานบุคคล - - ไทย2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ .
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทุนมนุษย์ของคนไทย รองรับประชาคมอาเซียน
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งจีระ หงส์ลดารมภ์
หัวเรื่อง1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์2. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์มิสเตอร์ก็อปปี้
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเปิดโลกความรู้ พัฒนาทุนมนุษย์ กระแสคน กระแสโลก เล่ม 4
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. เปิดโลกความรู้ พัฒนาทุนมนุษย์
สำนักพิมพ์ไอเดียสแควร์
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
หน้า 2 >| รวมทั้งหมด 2   การแสดงผล