กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 352.88 พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณไปปฏิบัติ : การควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยองค์กรอิสระ
เลขเรียก352.88
ผู้แต่งพิเชต สุนทรพิพิธ
หัวเรื่อง1. การบริหารภาครัฐ2. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ : การปฎิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ
เลขเรียก352.88
ผู้แต่งสำนักงานราชพัสดุ กรุงเทพ3.
หัวเรื่อง1. การปฎิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ
สำนักพิมพ์สำนักงานราชพัสดุกรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2521
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติงานประจำปี 2550 กรมธนารักษ์
เลขเรียก352.88
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. แผนปฏิบัติงาน2. การบริหาร
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
เลขเรียก352.88
ผู้แต่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. เอกสารลับ2. เอกสารราชการ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการตรวจราชการและผู้ตรวจราชการ
เลขเรียก352.88
ผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธ์ และคณะ
หัวเรื่อง1. กรบริหารรัฐกิจ - - ไทย - - วิจัย2. ผู้ตรวจราชการ - - ไทย - - วิจัย,3. การปฎิรูประบบราชการ - - ไทย - - วิจัย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
เลขเรียก352.88
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม