กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 354.593 พบจำนวนทั้งสิ้น 24 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง60 ปี คณะรัฐมนตรีไทย
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. คณะรัฐมนตรี - - ไทย2. นายกรัฐมนตรี - - ไทย - - ประวัติ
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 5 พระปิยมหาราชผู้ทรงวางรากฐานระบบราชการไทยและปฎิรูปประเทศแบบพลิกแผ่นดิน
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. รัชกาลที,3.
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 9 พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. รัชกาลที,3.
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 3 พระผู้ทรงเป็นหัวใจของแผ่นดิน
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. รัชกาลที,3.
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 พระผู้ทรงพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือนในระบอบประชาธิปไตย
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. รัชกาลที,3.
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 8 ยุวกษัตริย์พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างอันงดงามแก่เยาวชนไทย
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. รัชกาลที,3.
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2 พระผู้ทรงปรีชาชาญด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอักษรศาสตร์
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. รัชกาลที,3.
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 6 พระผู้ทรงสร้างจิตวิญญาณแห่งสยามรัฐ
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ - - ไทย2. รัชกาลที,3.
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายระเบียบคณะรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ระเบียบคณะรัฐมนตรี
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2556
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย2. ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2542
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2544
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งวังไกลกังวล
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2555
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งคณะกรรมการการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน -- ไทย -- ชีวประวัติ2. ข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์คณะกรรมการการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือประวัติกรมเจ้าท่าและระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการให้สร้างสิ่งว่วงส้ำลำน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาฯ
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งกรมเจ้าท่า
หัวเรื่อง1. วัดพระพุทธบาทตากผ้า2. กฎระเบียบปฏิบัติ - - กรมเจ้าท่า,3. การเดินเรือในประเทศ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย
สำนักพิมพ์กรมเจ้าท่า
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. การกระจายอำนาจปกครอง -- ไทย2. การปกครองท้องถิ่น -- ไทย,3. การบริหารรัฐกิจ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. การบริหารความขัดแย้ง2. ความสำเร็จ,3. การทำงาน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2541 - 2544)
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งบุญศักดิ์ กำแหงฤทธิ์รงค์
หัวเรื่อง1. นโยบายความมั่นคง2. ความมั่นคงแห่งชาติ - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประโยชน์สุขเพื่อประชาชน
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. นายกรัฐมนตรี - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติกรมเจ้าท่า และ กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 15 ) พ.ศ. 2528
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งกรมเจ้าท่า
หัวเรื่อง1. กรมเจ้าท่า - - ประวัติ
สำนักพิมพ์กรมเจ้าท่า
ปีที่พิมพ์2531
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติกรมเจ้าท่าและพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2535
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งกรมเจ้าท่า
หัวเรื่อง1. กรมเจ้าท่า - - ประวัติ2. พระราชบัญญัติ,3. กรมเจ้าท่า - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์กรมเจ้าท่า
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
หน้า รวมทั้งหมด 1   การแสดงผล