Main Back

Search 354.593 Resualt 24 Items

Title60 ปี คณะรัฐมนตรีไทย
CallNumber354.593
Authorสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Subject1. คณะรัฐมนตรี - - ไทย2. นายกรัฐมนตรี - - ไทย - - ประวัติ
Publishสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
YearOfPrint2536
result 1 items.
Title9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 5 พระปิยมหาราชผู้ทรงวางรากฐานระบบราชการไทยและปฎิรูปประเทศแบบพลิกแผ่นดิน
CallNumber354.593
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Subject1. ระบบราชการ - - ไทย2. รัชกาลที,3.
Publishวิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
YearOfPrint2550
result 2 items.
Title9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 9 พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ
CallNumber354.593
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Subject1. ระบบราชการ - - ไทย2. รัชกาลที,3.
Publishวิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
YearOfPrint2550
result 2 items.
Title9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 3 พระผู้ทรงเป็นหัวใจของแผ่นดิน
CallNumber354.593
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Subject1. ระบบราชการ - - ไทย2. รัชกาลที,3.
Publishวิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
YearOfPrint2550
result 2 items.
Title9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 พระผู้ทรงพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือนในระบอบประชาธิปไตย
CallNumber354.593
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Subject1. ระบบราชการ - - ไทย2. รัชกาลที,3.
Publishวิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
YearOfPrint2550
result 2 items.
Title9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 8 ยุวกษัตริย์พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างอันงดงามแก่เยาวชนไทย
CallNumber354.593
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Subject1. ระบบราชการ - - ไทย2. รัชกาลที,3.
Publishวิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
YearOfPrint2550
result 2 items.
Title9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2 พระผู้ทรงปรีชาชาญด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอักษรศาสตร์
CallNumber354.593
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Subject1. ระบบราชการ - - ไทย2. รัชกาลที,3.
Publishวิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
YearOfPrint2550
result 2 items.
Title9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 6 พระผู้ทรงสร้างจิตวิญญาณแห่งสยามรัฐ
CallNumber354.593
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Subject1. ระบบราชการ - - ไทย2. รัชกาลที,3.
Publishวิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
YearOfPrint2550
result 2 items.
Titleกฎหมายระเบียบคณะรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา
CallNumber354.593
Authorสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
Subject1. กฎหมาย - - ระเบียบคณะรัฐมนตรี
Publishประชาชน
YearOfPrint2530
result 1 items.
Titleข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2556
CallNumber354.593
Authorกระทรวงศึกษาธิการ
Subject1. ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย2. ข้าราชการพลเรือน
Publishชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
YearOfPrint2557
result 3 items.
Titleข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2542
CallNumber354.593
Authorพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
Subject1. ข้าราชการพลเรือน
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2544
CallNumber354.593
Authorวังไกลกังวล
Subject1. ข้าราชการพลเรือน
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2555
CallNumber354.593
Authorคณะกรรมการการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
Subject1. ข้าราชการพลเรือน -- ไทย -- ชีวประวัติ2. ข้าราชการพลเรือน
Publishคณะกรรมการการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
YearOfPrint2555
result 1 items.
Titleคู่มือประวัติกรมเจ้าท่าและระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการให้สร้างสิ่งว่วงส้ำลำน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาฯ
CallNumber354.593
Authorกรมเจ้าท่า
Subject1. วัดพระพุทธบาทตากผ้า2. กฎระเบียบปฏิบัติ - - กรมเจ้าท่า,3. การเดินเรือในประเทศ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย
Publishกรมเจ้าท่า
YearOfPrint2534
result 1 items.
Titleโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีโดยกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
CallNumber354.593
Authorสำนักงาน ก.พ.
Subject1. การกระจายอำนาจปกครอง -- ไทย2. การปกครองท้องถิ่น -- ไทย,3. การบริหารรัฐกิจ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Publishโรงพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้ง
YearOfPrint2544
result 1 items.
Titleเทคนิคในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
CallNumber354.593
Authorสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
Subject1. การบริหารความขัดแย้ง2. ความสำเร็จ,3. การทำงาน
Publishโรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
YearOfPrint2536
result 1 items.
Titleนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2541 - 2544)
CallNumber354.593
Authorบุญศักดิ์ กำแหงฤทธิ์รงค์
Subject1. นโยบายความมั่นคง2. ความมั่นคงแห่งชาติ - - ไทย
Publishสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
YearOfPrint
result 1 items.
Titleประโยชน์สุขเพื่อประชาชน
CallNumber354.593
Authorสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Subject1. นายกรัฐมนตรี - - ไทย
Publishสำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2550
result 2 items.
Titleประวัติกรมเจ้าท่า และ กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 15 ) พ.ศ. 2528
CallNumber354.593
Authorกรมเจ้าท่า
Subject1. กรมเจ้าท่า - - ประวัติ
Publishกรมเจ้าท่า
YearOfPrint2531
result 1 items.
Titleประวัติกรมเจ้าท่าและพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2535
CallNumber354.593
Authorกรมเจ้าท่า
Subject1. กรมเจ้าท่า - - ประวัติ2. พระราชบัญญัติ,3. กรมเจ้าท่า - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Publishกรมเจ้าท่า
YearOfPrint2535
result 1 items.
หน้า รวมทั้งหมด 1   การแสดงผล